Materiaaliosaamisen ydintä etsimässä

Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutus on laaja-alaista, johon sisältyy muun muassa ekologisuutta ja eettisyyttä tukevia sisältöjä, joihin tämä kirjoitus materiaaliosaamisen kautta osaltaan tarttuu. Materiaaliosaamisen merkitys tuodaan varsin vahvasti esille perusopetuksen opetussuunnitelmassa, niin oppiaineen tehtävän, kuin myös tavoitteiden ja sisältöalueiden kohdalla. Materiaaliosaamisen katsotaan hyödyttävän käsityön suunnittelua ja tekemistä sekä kriittistä kuluttamista. Materiaaliosaamista voidaan edistää käsityöprosessin eri vaiheissa: ideoinnissa, suunnittelussa, kokeilussa ja soveltamisessa.

Materiaaliosaamiseen liittyy myös materiaalihankintoihin liittyvät kysymykset: Millaisia materiaaleja opettaja hankkii oppilaidensa käyttöön ja millaiset asiat määrittävät materiaalihankintoja? Materiaalihankintoja tehdessä opettaja joutuu miettimään muun muassa seuraavia tekijöitä: paikallisuus, kotimaisuus, ekologisuus, eettisyys, laatu, turvallisuus ja hinta.

Olemme selvittäneet tutkimuksessamme opettajien käsityksiä alakoulun käsityönopetuksen materiaaliosaamisen ydinaineksesta. Aineisto koostuu käsityönopetuksen parissa työskennelleille tehdystä verkkokyselystä. Kyselyyn haluttiin vastaajiksi käsityötä opettavia tai opettaneita, jotka ovat kiinnostuneita alakoulun materiaaliosaamisen sisällöistä. Kyselyyn saivat vastata siis muutkin opettajat kuin vain alakoulussa käsityötä opettavat. Vastaajista 56 % oli tekstiilityön työtapoja opettavia, 22 % teknisen työn työtapoja opettavia ja 13 % opetti molempia. Tärkeimmiksi ydinsisällöiksi nousivat materiaalien käsityöllinen työstäminen, materiaalien tunnistaminen ja nimeäminen sekä materiaalien ominaisuuksiin tutustuminen ja tutkiminen.

Avoimissa vastauksissa tuli esille ajanpuute käsitellä materiaaliasioita sekä oppilaiden halu mieluummin tehdä kuin tarkastella teoreettisia materiaaliasioita, mikä voidaan nähdä myös materiaaliosaamisen erillisyytenä muusta käsityöllisestä toiminnasta. Parhaimmillaan käsin tekeminen voi luoda perustaa ymmärtää materiaalista maailmaa ja materiaalien merkitystä kestävässä kehityksessä, mutta vaarana voi olla myös, että materiaaliosaaminen jää paitsioon tai pinnalliseksi työskentelyn lomassa. Miten materiaaliosaaminen saadaan selkeämmin mukaan opetukseen ja miten siitä saadaan syvällisempää, on kysymys, johon haluamme jatkossa vielä lisää paneutua.

Yksi näkökulma materiaaliosaamisen kehittämiseen voisi olla materiaalilähtöisen käsityön (vrt. materiaalilähtöinen muotoilu, engl. material driven design) pedagogiikan kehittäminen ja sen tuominen esille vahvemmin yhtenä varteenotettavana toimintamuotona toteuttaa kokonaista käsityötä alakoulussa. Materiaalilähtöisyydellä tarkoitetaan tässä muun muassa sitä, että lähdetään liikkeelle jostain tietystä tai tietyistä materiaaleista, joiden ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin tutustutaan, ja sitä kautta orientoidutaan ja inspiroidutaan käsityötuotteen suunnitteluun. Tällainen materiaalilähtöinen käsityö voisi antaa materiaaliosaamisen kehittymiselle vahvempia mahdollisuuksia, sillä materiaalilähtöisessä työskentelyssä materiaalin ja käsityön tekijän vuorovaikutus korostuu prosessin alusta alkaen. Materiaalilähtöiseen käsityöhön sopii myös materiaalien aistinvaraisten ominaisuuksien mukaan ottaminen opetukseen selkeämmin. Pysähtyminen materiaalien äärelle ei siis tarkoita vain käsitteiden oppimista, vaan myös materiaalien aistimista.

On hyvä muistaa, ettei materiaaliosaaminen ole vain faktoja vaan myös asennekasvatusta ja erilaisia näkökulmia materiaalien ekologisuuteen, eettisyyteen ja kestävään kehitykseen liittyen. Käsityö on hyvä tutkimisen väline materiaalien maailmaan. Käsityön avulla voimme opettaa ja oppia materiaaleista, niiden ominaisuuksista, ekologisuudesta ja eettisyydestä. Kokemukseen perustuva materiaalituntemus luo perustaa materiaalin ja sen lähteen, luonnon kunnioittamiseen, mikä taas luo perustaa kestävälle elämäntavalle ja kehitykselle.


Kuva. Tekstiilijätteen lajittelu Taitolan tekstiilipajassa

Kirjoittajat:
Tarja Kröger
ja Virpi Turunen
Yliopistonlehtorit Taitolasta

 

Lähde:
Kröger, T., & Turunen, V. 2021. Materiaaliosaamisen ydintä etsimässä: Opettajien käsityksiä alakoulun käsityönopetuksen materiaaliosaamisen ydinaineksesta. Ainedidaktiikka 5(1), 85-103. https://doi.org/10.23988/ad.99219